Logo WTC De Gedongs Poperinge

Privacyverklaring vzw WTC De Gedongs

VZW de gedongs is als club geregistreerd bij Cycling Vlaanderen.

De club hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG / GDPR)

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

vzw WTC De Gedongs
Grote Markt 17
8970 POPERINGE
info@degedongs.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de club verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van je vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na ontslag uit de club worden uw gegevens gearchiveerd, en enkel nog gebruikt voor statistische doeleinden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om je te identificeren). Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van je direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacystatement

De club kan zijn privacystatement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een dan een aankondiging door sturen.

WTC DE GEDONGS
20 november 2020